kupię spółki
Global Inwesting - kupię, sprzedam spółkę

Likwidacja spółki

Postawienie spółki w stan likwidacji nie oznacza jeszcze zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka traci osobowość prawną dopiero z chwilą wykreślenia jej z rejestru.

W dzień zaistnienia przyczyny rozwiązującej spółkę następuje otwarcie procedury likwidacyjnej. Do firmy spółki dodaje się wyrażenie „w likwidacji”.

W okresie likwidacji zarząd spółki nie funkcjonuje, a jego funkcje przejmują likwidatorzy.

Otwarcie likwidacji należy zgłosić do KRS wraz z nazwiskami i imionami likwidatorów, ich adresami oraz sposobem reprezentowania spółki. Następnie należy otwarcie likwidacji ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zadaniem likwidatorów jest także sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji

W terminie trzech miesięcy od ogłoszenia otwarcia likwidacji, należy wezwać wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności.

Do czynności likwidacyjnych należą: zakończenie interesów bieżących spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie majątku spółki

Warto pamiętać, że w okresie likwidacji spółka nie może wypłacać wspólnikom zysków ani dokonywać podziału majątku spółki przed spłaceniem wszystkich zobowiązań.

Podobnie jak członkowie zarządu, likwidatorzy ponoszą odpowiedzialność przewidzianą w art. 299 ksh za zobowiązania powstałe w czasie pełnienia funkcji.

Kolejnym zadaniem likwidatorów jest złożenie odpowiednich sum do depozytu sądowego. Chodzi tutaj o sumy potrzebne do zaspokojenia lub zabezpieczenia tych wierzycieli, którzy się nie zgłosili, ale są spółce znani, a także tych, których wierzytelności nie są jeszcze wymagalne albo są sporne.

Po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli następuje podział pozostałego majątku między wspólników wedle posiadanych udziałów, chyba że umowa spółki przewiduje inaczej. Nie może to jednak nastąpić przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia otwarcia likwidacji i wezwania wierzycieli.

Byt prawny spółki zlikwidowanej kończy się definitywnie z chwilą uprawomocnienia się postanowienia zarządzającego wykreślenie spółki z rejestru (art. 6945 § 2 kpc).

ul. Szablowskiego 6/34, 30-127 Kraków
660 086 939