kupię spółki
Global Inwesting - kupię, sprzedam spółkę

Profil naszej działalności

W ramach naszej działalności oferujemy przedsiębiorcom spółek prawa handlowego następujące usługi:

  • Pośrednictwo w obrocie udziałami spółek kapitałowych
  • Strategiczne doradztwo prawne w zakresie podejmowania, prowadzenia i likwidacji działalności gospodarczej - doradztwo w zakresie restrukturyzacji finansowania w razie pogorszenia sytuacji finansowej firm(w tym renegocjowanie kredytów, zbywanie aktywów dla redukcji długu, wsparcie finansowe przez wspólników).
  • Audyty zagrożeń prawnych związanych z przedsiębiorstwem i odpowiedzialnością majątkową i osobistą przedsiębiorców lub członków organów spółek (ochrona interesów firm zagrożonych upadłością lub w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego).
  • Przejęcia i przekształcenia przedsiębiorstw – obsługa prawna
  • Udzielanie pomocy prawnej przedsiębiorcom w korzystaniu z instytucji prawnych przewidzianych w prawie upadłościowym, w tym wskazywanie na korzyści płynące z właściwego zastosowania instytucji prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
  • Przygotowanie i reprezentacja przedsiębiorcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Ochrona prawna firm zagrożonych upadłością lub będących w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego (przygotowanie propozycji układowych, negocjacje propozycji i reprezentacja przed zgromadzeniem wierzycieli).
  • Przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zażaleń, zmiany trybów, oraz doradztwo na rzecz organów firm zagrożonych.
  • Obsługa powództw o bezskuteczność czynności prawnych.
  • Obsługa zgłoszeń wierzytelności i sprzeciwów.
  • Obsługa sprzeciwów od planów podziału.
ul. Szablowskiego 6/34, 30-127 Kraków
660 086 939