kupię spółki
Global Inwesting - kupię, sprzedam spółkę

Upadłość a odpowiedzialność zarządu

Postępowanie upadłościowe oznacza zakończenie bytu prawnego spółki. Wiążą się z tym wielorakie konsekwencje także dla członków zarządu tych spółek. Często brak odpowiedniej wiedzy prawniczej powoduje, iż członkowie zarządu w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością żyją w przeświadczeniu, że nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki własnym majątkiem. Nic bardziej mylnego.

Należy rozważyć przesłanki prowadzące do konieczności wszczęcia postępowania upadłościowego, choć niestety nie są one wystarczająco klarowne w naszym ustawodawstwie. Upadłość ma za zadanie uporządkowanie prawnej sytuacji niewypłacalnego przedsiębiorcy i jego wierzycieli. Ustawa definiuje stan niewypłacalności jako niewykonywanie przez dłużnika jego zobowiązań a także wówczas gdy jej zobowiązania przekraczają wartość jej majątku, nawet wtedy gdy na bieżąco te zobowiązania reguluje.

Osobą odpowiedzialną w spółce z o.o. za złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest prezes zarządu i to na nim będzie spoczywała odpowiedzialność za niezłożenie wniosku w terminie. Z praktyki wyraźnie widać, że dla wielu przedsiębiorców bardzo trudne jest określenie kiedy nastąpił moment niewypłacalności. Bardzo często spółka spełnia przesłanki ustawowe a jednocześnie nie składa odpowiedniego wniosku, gdyż zarząd liczy na poprawę sytuacji.

Często brak odpowiedniej wiedzy prawniczej powoduje, iż członkowie zarządu w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością żyją w przeświadczeniu, że nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki własnym majątkiem. Nic bardziej mylnego. Jeśli w toku postępowania upadłościowego wierzyciele wykażą, iż prezes złożył wniosek za późno a czasowe jego złożenie spowodowałoby zaspokojenie wierzycieli w wyższym stopniu, to mogą oni dochodzić swoich należności także od prezesa spółki z jego majątku osobistego, gdyż w tej sytuacji odpowiada on solidarnie ze spółką. Dokładnie rzecz ujmując jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

Niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zoo powoduje także możliwość powstanie odpowiedzialności karnej i administracyjnej członków organów zobowiązanych do prowadzenia spraw spółki, w tym przede wszystkim członków zarządu. Jedną z najdotkliwszych konsekwencji za nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Istotną rolę odgrywa tu też odpowiedzialność karna. Bowiem jeżeli wierzyciel uzna, że niezłożenie wniosku spowodowało wyrządzenie mu szkody majątkowej może domagać się ukarania członka zarządu z karą pozbawienia wolności włącznie.

Jak nietrudno zauważyć bardzo często w obliczu mało przejrzystych uregulowań prawnych, członkowie zarządu spółek biorą udział w biznesowo - prawnej rosyjskiej ruletce, gdzie muszą sami podjąć decyzje czy chcą ponosić ogromne osobiste ryzyko związane z dalszym prowadzeniem własnego biznesu, kiedy jego standing finansowy spełnia przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

ul. Szablowskiego 6/34, 30-127 Kraków
660 086 939