kupię spółki
Global Inwesting - kupię, sprzedam spółkę

W postępowaniu gospodarczym przedsiębiorca musi podać swój e-mail

Jedną z najbardziej istotnych zmian największej od lat nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego jest przywrócenie postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych (ujętego w nowo dodanych art. 458 1 –458 13 k.p.c.). W jego ramach wprowadzonych będzie kilka interesujących nowych obowiązków dla przedsiębiorców. Jedną z nowości jest obowiązek podania przez stronę postępowania w sprawie gospodarczej adresu e-mail lub oświadczenia o jego nieposiadaniu. Pojawiają się w związku z tym liczne wątpliwości, m.in. czy w sytuacji, kiedy strona będzie reprezentowana przez pełnomocnika, należy podać adres e-mailowy przedsiębiorcy czy owego pełnomocnika. Jak zatem będzie wyglądał obowiązek, kto powinien go spełnić, jak się od niego wybronić?

Art. 458 3 kodeksu postępowania cywilnego [Wskazanie przez stronę adresu poczty elektronicznej]

§ 1. Pozew powinien zawierać również wskazanie adresu poczty elektronicznej powoda albo oświadczenie powoda, że nie posiada takiego adresu.

§ 2. Pierwsze pismo procesowe pozwanego wniesione po doręczeniu odpisu pozwu powinno zawierać również wskazanie adresu poczty elektronicznej albo oświadczenie pozwanego, że nie posiada takiego adresu, o czym poucza się go doręczając odpis pozwu.

§ 3. Niespełnienie wymogów, o których mowa w § 1 lub 2, uznaje się za brak formalny pisma uniemożliwiający nadanie mu prawidłowego biegu.

ul. Szablowskiego 6/34, 30-127 Kraków
660 086 939